Skip to main content

Helincon komt glansrijk door audit


ROTTERDAM 11 januari 2018 – Onlangs heeft één van de cliënten van Helincon een audit bij Helincon laten uitvoeren om vast te stellen of Helincon voldeed aan wet en regelgeving op het gebied van werknemers. De audit betrof ondermeer de volgende onderwerpen:
  • Migratie: verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen, visa, vrijstellingen;
  • Sociale verzekeringen, toepassing sociale zekerheidsverordening, A1 verklaringen
  • Arbeidsrecht / arbeidsvoorwaarden, toepasselijk arbeidsrecht, toepasselijke cao (en      aanvullend bedrijfspensioen, samenhang met toepasselijk arbeidsrecht),    informatieverplichtingen, detacherings- en handhavingsrichtlijn;
  • Aanvullend bedrijfspensioen;
  • Inhouding loonbelasting, toepassing ET-regeling.
De onderzoekers die de audit uitvoerden rapporteerden dat door Helincon met name gewerkt wordt met werknemers die al lang bij hen in dienst zijn en dat er geen werknemers vanuit het buitenland gehaald om tijdelijk in Nederland door Helincon bemiddeld te worden. De werknemers zijn allen woonachtig in Nederland en voorzien in hun eigen huisvesting. Op basis van hun boekenonderzoek en hun interviews met werknemers van Helincon constateerden de onderzoekers verder dat:
  1. i) de werknemers in dienst bij Helincon het uurloon ontvangen waar zij recht op hebben. ii) De uitbetaalde toeslagen voor overwerk zelfs hoger zijn dan op grond van de inleenbeloning of cao noodzakelijk zou zijn. iii) De toeslagen voor ongewone uren en reserveringen verlopen conform de inlenersbeloning. iv) Hetzelfde geldt voor de netto (onbelaste) vergoedingen v) De geïnterviewde werknemers waarderen het zeer dat het loon altijd op tijd wordt betaald en de loonstrook naar hun oordeel klopt met de gewerkte uren en de bijzondere uren.
Verder hadden de onderzoekers de volgende bevindingen:
CONTROLEPUNT BEVINDING
Worden de juiste cao en de juiste functieschalen toegepast? Ja
Wordt de inlenersbeloning juist toegepast? Ja
Wordt voldaan aan de vergewisbepaling voor naleving van de cao? Ja
Juiste toekenning van roostervrije dagen; Ja
Juiste toekenning feestdagen en bijzonder verlof: Ja
Juiste toekenning van vakantierechten; Ja
Toepassing juiste beloningstabel en juiste uurlonen; Ja
Toekenning SAO-toeslag; behoort niet tot de inlenersbeloning van de NBBU
Toeslagen voor ongewone uren (overwerk); Ja
Reserveringen voor vakantiegeld; Ja
Te hoge netto onkostenvergoedingen; Nee
Niet-naleving detacheringsbepalingen bij afgifte verklaringen inzake toepasselijke wetgeving? n.v.t.
Onjuiste toepassing ET-regeling n.v.t.
Huisvesting buitenlandse werknemers n.v.t.
Worden de juiste cao en de juiste functieschalen toegepast? ja
Wordt de inlenersbeloning juist toegepast? ja
Wordt voldaan aan de vergewisbepaling voor naleving van de cao? ja
  Helincon is bijzonder blij om te constateren dat zij op alle punten voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving en op sommige punten zelfs meer doet dan door die wet- of regelgeving vereist is.